Vermont

Dyslexia Legislation

Has Legislation?No

Vermont does not have dyslexia legislation.

Screening

Required?No

Vermont does not have dyslexia screening legislation.

Pre-service

Required?No

Vermont does not have pre-service legislation related to dyslexia.

In-service

Required?No

Vermont does not have in-service legislation related to dyslexia.

Intervention

Required?No

Vermont does not require dyslexia intervention.

Resources

Decoding Dyslexia Vermont

Last modified: 
10/05/2017 - 4:24pm